ARTIKEL 1
1. De vereniging draagt de naam: ALGEMENE KORFBALVERENIGING “EXAKWA”. Zij heeft volledige rechtsbevoegdheid.
2. De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister dat wordt gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Zwolle.
ARTIKEL 2
Zij heeft haar zetel te Lelystad.
ARTIKEL 3
1. De vereniging is opgericht op twaalf november negentienhonderdzeventig.
2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
ARTIKEL 4
1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de korfbalsport.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. wedstrijden te doen houden;
b. deel te nemen aan toernooien;
c. oefeningen van de leden te verzorgen;
d. evenementen op het gebied van de korfbalsport te organiseren;
e. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden;
f. aangesloten te zijn bij het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond en deel te nemen aan de door het Verbond uit te schrijven kompetities.
ARTIKEL 5
1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die in het register, bedoeld in artikel 6, lid 2 zijn opgenomen.
2. Op voordracht van het Bestuur kan de Algemene Vergadering een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid of lid van verdienste benoemen, zulks met behoud van zijn volledige lidmaatschapsrechten.
ARTIKEL 6
1. De vereniging bestaat uit:
a. leden, te onderscheiden in:
I. seniorleden - (achttien jaar en ouder);
II. juniorleden - (vijftien tot en met zeventien jaar);
III. aspiranten - (leden van elf tot en met veertien jaar);
IV pupillen - (leden van negen tot en met tien jaar);
b. ereleden;
c. leden van verdienste;
d. donateurs;
e. rustende lede.
2. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
Pagina-einde
ARTIKEL 7
1. De leden zijn verplicht:
a. de statuten en reglementen van de vereniging alsmede de besluiten van het Bestuur, de Algemene Vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven;
b. de belangen van de vereniging en van de korfbalsport niet te schaden.
2. Ereleden, leden van verdienste, donateurs en rustende leden hebben geen andere rechten en verplichtingen, dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
3. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de Algemene Vergadering.
ARTIKEL 8
Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de Algemene Vergadering vast te stellen minimum-bijdrage.
ARTIKEL 9
Toelating tot de vereniging geschiedt door aanmelding bij het Bestuur, tenzij de Algemene Ledenvergadering besloten heeft tot een ledenstop.
ARTIKEL 10
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor een lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting welke uitsluitend kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het Bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (boekjaar) en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken; op deze termijn is de algemene termijnwet niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het eind van het verenigingsjaar (boekjaar), volgend op dat waarin wordt opgezegd, of onmiddellijk, indien redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen is opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep open op de Algemene Vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende het beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage geheel verschuldigd.
Pagina-einde
ARTIKEL 11
1. De leden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld. Zij worden daartoe in categorieën ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
2. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betaling van de bijdrage te verlenen.
3. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van een bijdrage.
ARTIKEL 12
1. Het Bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die door de Algemene Vergadering worden benoemd.
2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt na kandidaatstelling. Tot het stellen van kandidaten zijn bevoegd zowel het Bestuur als vijf of meer stemgerechtigde leden. De kandidaatstelling door het Bestuur wordt bij de oproeping voor de Vergadering medegedeeld. Een kandidaatstelling door vijf of meer leden moet schriftelijk bij het Bestuur worden ingediend. Kandidaatstelling staande de Vergadering is eveneens mogelijk, doch slechts na goedkeuring hiervan door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering.
ARTIKEL 13
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af, volgens een door het Bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. ten aanzien van een bestuurslid dat door de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.
ARTIKEL 14
1. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering maakt de secretaris notulen op, die door het Bestuur worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. Het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit is niet beslissend.
2. Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergadering en besluitvorming binnen het Bestuur worden gegeven.
Pagina-einde
ARTIKEL 15
1. Behoudens de beperkingen volgens de Statuten, is het Bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het Bestuur of de Algemene Vergadering worden benoemd.
3. Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
4. Het Bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten tot:
a. onverminderd het bepaalde onder
b., het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, welke een bedrag of waarde, door de Algemene Vergadering vast te stellen, te boven gaan;
I het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
II het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de Vereniging een bankkrediet wordt geleend;
III het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
IV het aangaan van dadingen;
V Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
VI het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 3 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
a. hetzij door het dagelijks bestuur;
b. hetzij door de voorzitter;
c. hetzij door twee andere bestuursleden.
ARTIKEL 16
1. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één juni tot en met één en dertig mei.
2. Het Bestuur brengt op de Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
3. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het Bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het Bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen.
ARTIKEL 17
1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de Statuten aan het Bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Vergadering – de Jaarvergadering – gehouden.
3. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
ARTIKEL 18
1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de vereniging en alle donateurs. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de Algemene Vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
ARTIKEL 19
1. In de Statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijzigingen van de Statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping van de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de Vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de Vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt en afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een Vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede Vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige Vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
ARTIKEL 21
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Het batige saldo na vereffening moet worden teruggestort in de gemeentekas tot de hoogte van de verstrekte subsidies, het eventueel resterende gedeelte vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
ARTIKEL 22
1. De Algemene Vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen.
2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de Statuten.
Vastgesteld bij notariële akte, verleden voor notaris Mr. V.M.J. Hak te Lelystad op 13 april 1981.
 

 

Agenda
  
Bekijk onze Jaaragenda hier