Klik hier voor de Informatienota onderzoek kunstgrasvelden Exakwa

==================================================================================

Voor de zomer vakantie hebben leden van het bestuur en de projectgroep Kunstgras in wisselende samenstelling drie raadsvergaderingen bijgewoond. In de eerste plaats om de aanvraag voor kunstgras toe te lichten en in de tweede plaats om de discussie te volgen.

In het kort komt het erop neer dat de gemeente moet bezuinigen door kortingen van het Rijk en door de extra structurele kosten voor jeugdzorg.

Het college wil bestaande sportvoorzieningen en –activiteiten blijven bekostigen (continuïteitsscenario) maar kan geen geld vrijmaken voor nieuwe investeringen.

Onze aanvraag voor de aanleg van vier kunstgrasvelden wordt om die reden niet gehonoreerd, hoe graag men het ons ook gunt.

Op de valreep werd een door het CDA ingebracht amendement door een meerderheid van de raad aangenomen, waarmee het college van B&W de opdracht kreeg om met Exakwa in gesprek te gaan over de andere mogelijkheden om toch de aanleg van kunstgras te bekostigen.

Dat gesprek heeft afgelopen week plaatsgevonden ( gemeente, sportbedrijf en Exakwa.) en dat resulteerde in het verzoek aan ons om aan te geven welke mogelijkheden wij zien om toch dat kunstgras te bekostigen. Daar gaat een deel van de projectgroep mee aan de slag.

Wij  willen heel graag kunstgras, maar wat we niet willen is dat wij een lening aangaan voor de totale investering.

Als er meer bekend wordt, dat informeren wij jullie.

Het bestuur en de projectgroep kunstgras

 

 

 

Vorig jaar hebben we een aanbiedingsbrief naar de gemeente gestuurd, lees de brief hier:

Bij de brief is ook een behoefteanalyse toegevoegd, deze is op verzoek in te zien. We zullen een exemplaar in de kantine neerleggen. Deze kun je tijdens het veldseizoen dan lezen.

 

Onderwerp: samen investeren in kunstgras

Aan de gemeenteraad van de gemeente Lelystad

Geachte raad,

In 2020 bestaat de Algemene Korfbalvereniging Exakwa 50 jaar. In deze 50 jaar is onze vereniging meegegroeid met een sterk veranderende wereld en is zij met ruim 300 actieve leden een stabiele factor binnen het verenigingsleven van onze gemeente. Organisatorisch en financieel zijn wij gezond. Wij zijn verbonden met het sportpark Langezand en onze leden besteden veel tijd en energie aan de zorg voor een veilige en comfortabele accommodatie.

 Exakwa is een gezonde, actieve club, die behalve korfbal, veel andere activiteiten organiseert:

Ø  het beroemde jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi waar 1000 leerlingen van het primair onderwijs aan deelnemen.

Ø  het jaarlijkse Exakwa korfbalkamp waar 150 jeugdleden van woensdag tot en met zaterdag door 30 oudere leden worden begeleid in tal van activiteiten.

Ø  vieringen, Pasen, Sinterklaas, Kerst, disco, Halloween, priktoernooi, familietoernooi.

Kortom, een vereniging die veel waarde hecht aan waarden en normen en er alles aan doet om meer te zijn dan alleen een korfbalclub.

Mannen en vrouwen, jongens en meisjes in gelijkwaardige rollen binnen het korfbalspel.

Een emancipatorische sport bij uitstek. Bovendien een familiesport met sterke clubbinding.

Onze vereniging maakt zich op voor de volgende 50 jaar en moet investeren in haar sportfaciliteiten om mee te kunnen groeien met de ontwikkelingen in de korfbalsport en om zelf te kunnen groeien.

Exakwa wil in 2020 vier kunstgrasvelden gerealiseerd zien om mee te kunnen doen in de nationale en regionale ontwikkelingen.

Korfbal is naast hockey een sport waar in de afgelopen 50 jaar veel innovaties hebben plaatsgevonden. In spelregels en materiaal. Innovaties die de sport aantrekkelijker en sneller hebben gemaakt. Dit draagt er ook aan bij dat ieder jaar weer nieuwe jonge mensen zich tot deze sport aangetrokken voelen.

Exakwa heeft zelfstandig al deze ontwikkelingen kunnen volgen maar inmiddels zijn wij de enige korfbal verenging in de regio die nog speelt op natuurgras en als zodanig een van de weinige verenigingen in Nederland. Wij komen op achterstand. Kunstgras is voor onze vereniging noodzakelijk voor de toekomst. Wij moeten hierin investeren.

Dit kunnen wij niet alleen en daar hebben wij de steun van de gemeente bij nodig.

Wij zijn een financieel gezonde vereniging en zijn in staat om op verantwoorde wijze 25% van de noodzakelijke investeringen voor onze rekening te nemen.

Los van het spelen op kunstgras of op natuurgras vragen wij, samen met de IJsclub, aandacht voor de parkeersituatie aan de Toeloop. De huidige situatie is onveilig en te klein.

Een uitgebreide toelichting op ons verzoek om kunstgras en de situatie rondom het parkeren treft u als bijlage aan bij deze aanbiedingsbrief in de vorm van de behoefteanalyse veldaccommodatie & aanpassing parkeergelegenheid.

Wij vragen u dit verzoek van AKV Exakwa te prioriteren en binnen de gemeentebegroting de nodige middelen vrij te maken om in 2020, bij het 50 jarig jubileum, de aanleg van kunstgrasvelden te realiseren.

Het bestuur van de Algemene Korfbalvereniging EXAKWA 

Met deze investering zijn wij in staat om sportief en in ledenaantal mee te groeien met de ontwikkelingen van Lelystad,

Samen gaan wij voor kunstgras!

April 2018: Eind april is er een afspraak geweest met de gemeente over het kunstgras. In het overleg hebben wij toelichting gegeven op het hele plan, vier kunstgrasvelden en twee kleedkamers erbij inclusief een financiële onderbouwing.

We hebben het volgende besproken:

• De te bouwen kleedkamers komen volledig voor rekening van de vereniging, omdat Exakwa al eigenaar is van de kleedkamers en de kantine.
• Voor de aanleg van de kunstgrasvelden is het gebruikelijk dat de gemeente 75% van de kosten draagt en wij de overige 25 %.
• Het advies van zowel het Sportbedrijf als de gemeente is om de parkeerplannen integraal in op te nemen.
 
Het hele plan wordt op onderdelen bijgesteld en op korte termijn officieel aangeboden aan het college van B&W. In juni, als de nieuwe wethouder is benoemd. Belangrijk voor ons wordt om helder aan te geven waarom wij vinden dat het kunstgras er moet komen en dat we de juiste argumenten formuleren zodat de gemeente een goede afweging kan maken. De gemeente geeft mee dat het ook goed is om ook in het plan aan te geven wat de vereniging betekent/kan betekenen voor de lokale bevolking van Lelystad.
 
Exakwa gaat nu haar best doen om haar plannen breder gedragen te laten worden binnen de plaatselijke politiek (en daarbuiten) en ze gaat wegen zoeken om geld voor het hele project te genereren. Binnen de projectgroep zijn daar al tal van ideeën over.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda
  
Bekijk onze Jaaragenda hier